Verbeter de kwaliteit van infrastamdata met de oplossingen van Moxio

Met heldere informatievragen en sterke validaties

In informatiemanagement in de infrasector hebben we vaak te maken met infrastamdata: in (SAP-) kenmerken vastgelegde gegevens over infra-objecten. Bij het aanleggen en/of onderhouden van het object worden gegevens ingevoerd en bijgehouden. Voor de beheersorganisatie is infrastamdata zeer belangrijk om het beheersproces hierop gebaseerd wordt. In grote infrastructuurprojecten gaat het om enorm veel gegevens. Het is daarom niet verrassend dat daar bij invoer of wijzigingen fouten ontstaan, terwijl het voor de beheersorganisatie belangrijk is dat de datakwaliteit hoog is: op correcte en volledige gegevens kan gebouwd worden voor het instandhoudingsproces.

In de praktijk zien we dat fouten vaak worden veroorzaakt doordat de invoerder geen heldere definitie of omschrijving kan vinden van wat er ingevuld moet worden, en daarom zijn eigen interpretatie van de informatievraag maakt. Daarnaast is er uiteraard kans op slordigheden die ontstaan bij het verwerken van grote hoeveelheden data. Deze worden in theorie opgevangen door vakdeskundigen die steekproefsgewijs controles op de data uitvoeren. Deze controles zijn uiteraard niet dekkend. Daarnaast is de kostbare tijd en energie van specialisten beter besteed aan vraagstukken waarbij hun expertise tot zijn recht komt, in plaats van routinematige controles.

Moxio biedt een pakket aan maatregelen waarmee de kwaliteit van infrastamdata gewaarborgd wordt. Ten eerste bieden we expertise aan op het gebied van het stellen van de informatievraag, zodat deze helder gedefinieerd en goed toegankelijk is. Ten tweede leveren we een validatie-engine waarin infrastamdata geautomatiseerd op consistentie gecontroleerd wordt. Met deze samenwerking tussen advies en automatisering tillen we infrastamdata kwalitatief naar een hoger niveau.

Advies bij opstellen informatievraag

Bij het uitvragen van infrastamdata wordt uiteengezet wat de beheersorganisatie wil weten over een infra-object. De praktijk leert dat de vragende partij vaak moeite heeft de vraag zo te stellen dat deze aan de behoeften van de leverancier voldoet. Het komt regelmatig voor dat men bij de beheersorganisatie niet doorheeft dat men intern een informele overeenstemming heeft over wat een kenmerk inhoudt, terwijl dit niet in de informatievraag gecommuniceerd wordt. Voor een buitenstaander is dan onduidelijk wat er precies verwacht wordt. Soms houdt een leverende partij er andere definities op na, of is bedrijfsjargon doorgevoerd in de informatievraag, waardoor deze onbegrijpelijk wordt. Wil je als lengte van een kabel de afstand die de kabel overbrugt van A naar B, of de fysieke lengte van de kabel met alle kronkels en slagen die er in zitten? Wat is het verschil in betekenis tussen “Lengte1” en “Lengte2”? En moet ik dat in meters of in millimeters aangeven?

Algemene vraag en helder gedefinieerd
       

Invulinstructies voor Lengte, oud (links) en nieuw (rechts).

Naast onvolledig gedefinieerde vragen kan er uit een behoefte om alles vast te leggen (indirect) dubbel gevraagd worden. In combinatie met onduidelijk vragen en slordigheden levert dit het risico dat gegevens elkaar kunnen tegenspreken, waardoor data onbruikbaar wordt. Onduidelijkheden leveren daarnaast op dat leveranciers correcties uit moeten voeren om hun werk te herstellen. Het juist stellen van de informatievraag kan dit voorkomen: met een heldere en goed toegankelijke definitie kan de leverancier in één keer de juiste informatie leveren in de juiste vorm. Hierbij gaat het om de technische inhoud, maar ook om voorwaarden als eenheid en format. Goede invoer leidt tot goede data en minder controle- en correctiewerk.

Moxio heeft ruime ervaring in het definiëren, formuleren en toegankelijk aanbieden van informatievragen. We helpen onze klanten bij de volgende punten:

  • Het aanbieden van informatievragen en gegevens over gewenst format, eenheid en lengte in een goed toegankelijke en makkelijk doorzoekbare web-omgeving.
  • Advies over opzetten van uniforme vraagteksten, waarmee grote hoeveelheden tekst goed leesbaar en verwerkbaar worden.
  • Advies op het gebied van samenhang tussen gevraagde kenmerken en bijbehorende vraagteksten. Hieronder valt zorgdragen dat de gevraagde informatie elkaar niet tegenspreekt of overlapt.
  • Advies op het leggen en communiceren van verbanden tussen kenmerken en de in te vullen waarden.
  • Vakkennis op het gebied van infra, waarmee we zorgdragen voor inhoudelijk correcte definiëring in de vraagteksten en zorgen dat de informatievraag aansluit bij de wensen van de vakdeskundigen binnen de beheersorganisatie.

Samen met de klant werken we aan uniforme, helder gedefinieerde vraagteksten waarin een gegevensleverancier in één oogopslag kan zien wat er precies gevraagd wordt, aan welke voorwaarden het antwoord moet voldoen en hoe deze vraag eventueel in verband staat met andere vragen. Hiermee zorgen we dat de leverancier gegevens juist kan aanleveren, minder controles en correcties nodig zijn, en borgen we een hoge informatiekwaliteit.

Engine voor automatische validaties

Ondanks het stellen van een heldere informatievraag is het onmogelijk alle (invoer-)fouten te voorkomen, zeker als het om grote hoeveelheden informatie gaat. Waar gehakt wordt vallen spaanders. Om kritische fouten te voorkomen en correctiewerk te verminderen heeft Moxio een validatie-engine ontwikkeld waarin vooraf geconfigureerde validaties ten allen tijde automatisch kunnen worden uitgevoerd.

Door het inzetten van geautomatiseerde validaties maken we kennis schaalbaar. Dit beperkt zich niet alleen tot kennis over vorm en formaat, maar omvat ook vakinhoudelijke kennis over (rail-)infra. Zo kunnen we bijvoorbeeld controleren of de geregistreerde kleuren van lampen in een lichtsein wel kloppen met het soort sein, of relais het juiste aantal posities innemen in een rek, en of objecten wel worden geregistreerd in een onderhoudscontractgebied dat overeenkomt met hun locatie.

Het uitvoeren van geautomatiseerde validaties op infrastamdata zorgt ervoor dat vakdeskundigen zich niet meer bezig hoeven te houden met routinematige controles, maar zich met hun kennis en kunde kunnen richten op de specifieke eigenschappen van de situatie ter plaatse.

Bij het realiseren van dergelijke validaties komen nogal wat uitdagingen kijken. Veel validaties zijn gebaseerd op combinaties van twee of meer eigenschappen, waarvan de waarde mogelijk varieert over de lengte van het object. Daarnaast is er data uit externe bronnen nodig, zoals een contractgebiedenkaart, een lijst van geldige plaatsaanduidingen of een tabel van toegepaste wisseltypen. En hoe voorkomen we dat data die afhankelijk is van een andere foutief ingevulde eigenschap ten onrechte wordt afgekeurd? Tenslotte is het belangrijk om de gebruiksvriendelijkheid in het oog te houden. Het doel is immers om de gebruiker te helpen bij het correct invoeren van infrastamdata, niet om deze een ellenlange lijst foutmeldingen te presenteren.

Als oplossing hebben we een slimme validatie-engine ontwikkeld om alle regels in te configureren. Deze zoekt voor elke regel de juiste combinaties van (lineaire) waarden bij elkaar om in samenhang te valideren. Door eerst validaties op losse eigenschappen toe te passen en vervolgens validaties over te slaan die afhankelijk zijn van eerder (door een andere regel) fout bevonden data voorkomen we onterechte ‘stapelfouten’.

 

 

Wanneer op basis van andere eigenschappen al af te leiden is welke waarde een bepaald veld moet hebben dan vullen we die waarde automatisch in; dat scheelt de gebruiker weer werk. Daarnaast presenteren we validatiemeldingen direct bij de foutieve waarde, zodat direct duidelijk is waar nog iets aangepast moet worden.

Dit alles hebben we gerealiseerd als een serviceapplicatie die de validaties uitvoert. Het is mogelijk grote hoeveelheden infrastamdata in de vorm van bijvoorbeeld een Exelsheet of invulprofiel in deze applicatie te uploaden en direct de resultaten van validaties te bekijken. Daarnaast kunnen de validaties op de achtergrond door andere applicaties aangeroepen worden. Eén van deze applicaties is het Objectenregister, waarin informatieoverdracht in grote infrastructurele projecten wordt afgehandeld. Met behulp van de validatie-engine worden ingevoerde gegevens gevalideerd en de resultaten hiervan direct in het Objectenregister getoond. Validatieresultaten zijn in elke fase van het bouw- en informatieleveringsproces beschikbaar, waardoor de leverancier niet meer hoeft te wachten op terugkoppeling na de oplevering van gegevens voor eventuele fouten gecorrigeerd kunnen worden. Dit maakt dat leveranciers makkelijk en snel verbeteringen door kunnen voeren op een moment dat ze nog in de materie zitten. Voor beheersorganisaties bespaart dit uiteraard fouten en correctiewerk.

Vakkennis, advies en software

Met advies en vakkennis op het gebied van het opstellen van informatievragen en software voor automatische validatie biedt Moxio een unieke combinatie van technische en niet-technische maatregelen waarmee onze klanten de kwaliteit van infrastamdata sterk kunnen verhogen.

 stroom infrastamdata

Proces van infrastamdata met vraag,validatie en planvorming

We scheppen de voorwaarden om het invoerproces zo soepel en secuur mogelijk te laten verlopen. Met onze validatie-engine automatiseren we routinecontroles, waardoor vakspecialisten de vrijheid krijgen hun tijd en energie te steken in projecten waar hun expertise vol tot hun recht komt. Tot slot, en volgens ons het belangrijkst: we borgen de kwaliteit van infrastamdata waarmee we beheersorganisaties een stevige, betrouwbare basis bieden voor hun beheersproces.

Samen met ons deze uitdagingen oplossen?

Vacatures

Moxio is onder meer gespecialiseerd in het bijeenbrengen van verschillende bronnen en het visualiseren van de resultaten. Tonen van uiteenlopende soorten data in één heldere view schept overzicht, duidelijkheid en inzicht. Onze applicaties besparen uw organisatie tijd, gepuzzel en vergissingen. 

Ook je data laten werken of meer weten over het visualiseren, beheren en uitwisselen van data via de applicaties van moxio?